Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Nørreby forsamlingshus

Nordfyn

Klintevej 52 Nørreby, 5400 Bogense.

Vedtægter

Forslag til:

Vedtægt for Foreningen Nørreby Forsamlingshus

1. Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er " Foreningen Nørreby Forsamlingshus." Foreningen er hjemmehørende i Nørreby i Nordfyns Kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

===========================

2. Formål.

 Foreningens formål er at drive og opretholde Nørreby Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Fynske Forsamlingshuse.

3. Medlemmer. 

Medlemskabet dækker alle beboere i husstanden. Hvert medlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen.

Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et eller flere medlemsbeviser, eller som har købt et eller flere andels- eller interessent-skabsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/ andels/ interessent-skabsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at med-lemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

.

4.Generalforsamlinger. 

 Generalforsamlingen er foreningens øver-te myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokale blade og/eller pr. brev til medlemmerne.. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3)Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Forslag til pris for medlemsbeviser og

fastsættelse af evt. årskontingent.

7) Valg af

a) formand for 1 år

b) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i

ulige år x, i lige år y.

c) 1 første- og 1

anden bestyrelses suppleant for 1 år

d) 2 revisorer for 1 år

8) Eventuelt, hvorunder intet

kan besluttes.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

.

5. Bestyrelsen.

 Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.


6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. De øvrige vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte kasserer og næstformand, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.


7. Økonomi, regnskab og revision

. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 revisorer til at revidere regnskabet . Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andels- eller interessentskabsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.


8. Tegning.

 Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende gene-ralforsamlingsgodkendelse.


9. Hæftelse. 

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.


10. Medlemskab, rettigheder og pligter.

 Bestyrelsen fører en protokol , manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn. adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresse ændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlems-protokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

.

.

11. Vedtægtsændringer 

 En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammen-ligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.


12. Foreningens opløsning.

 Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

.

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

Ikrafttrædelse. Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 14.04.1977. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentskab, andelsselskab eller AMBA-selskab, indtræder Foreningen Nørreby Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Nørreby Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen

den 16.03.23

.

Underskrives af dirigent og referent.